Crossref Citations

1. Redefining Debt-to-Health, a triple-win health financing instrument in global health
Yunxuan Hu, Zhebin Wang, Shuduo Zhou, Jian Yang, Ying Chen, Yumeng Wang, Ming Xu
Globalization and Health  vol: 20  issue: 1  year: 2024  
doi: 10.1186/s12992-024-01043-x